hi
"滕王阁"的相关文章
 • 史上最全的《滕王阁序》典故解读 - 史上最全的《滕王阁序》典故解读 南昌滕王阁 位于江西南昌的滕王阁为唐高祖李渊第二十二子滕王李元婴在永徽四年(653)任洪州...
  http://www.rupturefarms.com/ed0a8caf1744896c260a2bfb89ccf93c.html
 • 《滕王阁序》拼音版 翻译鉴赏 - 《滕王阁序》翻译鉴赏 第一段:概写洪州的地理风貌,引出参加宴会的人物。 原文:豫章 故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟...
  http://www.rupturefarms.com/37aaa9179169b994f3b346c8c82a4ac2.html
 • 滕王阁序赏析 - 滕王阁序 王勃 (唐) 【原文】 南昌故郡,洪都新府, 星分翼轸,地接衡庐, 襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。 物华天宝,龙光射牛斗之墟; 人...
  http://www.rupturefarms.com/f43d325161d11eeb2fa4da5decbc65ee.html
 • 读滕王阁序有感 - 读《滕王阁序》有感 诗曰: 文坛潇洒生妙笔,韵致通灵等风骚。势若 游龙珠恣戏,意如江海滚波涛。虚实变幻出 奇秀,跌宕多姿上碧霄。若为浮云...
  http://www.rupturefarms.com/d24ed8f274f2e47566fd00d0a42049d8.html
 • http://www.rupturefarms.com/f24e60eff0c750e0569b9c6635c70c90.html
 • http://www.rupturefarms.com/bed2777931798bfff63f53c423e8a125.html
 • 滕王阁序繁体字 - 豫章故郡,洪都新府。星分翼軫,地接衡廬。襟三江而帶 五湖,控蠻荊而引甌越。物華天寶,龍光射牛鬥之墟;人傑 地靈,徐孺下陳蕃之榻。雄州...
  http://www.rupturefarms.com/a52fe929687bf861660025093b794d07.html
 • 滕王阁序情景默写及答案(最新) - 《滕王阁序》情景默写练习 1、王勃在《滕王阁序》中着力表现深秋山水景色的两句是: “___,___。” 2...
  http://www.rupturefarms.com/762727cac09bc3356638fdbfb23ac89b.html
 • http://www.rupturefarms.com/1c65c8b1f691b8ffbbc58184bb9ab7d5.html
 • 滕王阁的建筑特色和构造 - 滕王阁的建筑特色 对于滕王阁的特色我认为要分为几点来论述, 其一就是它的整 体建筑群布局特点,其二则是它的滕王阁主阁的建筑结构和...
  http://www.rupturefarms.com/9092cc1f10005cdc039df0018654f8c9.html
 • 滕王阁序全文拼音版 - 滕王阁序 唐 王勃 yù zhānɡ ɡù jùn,h?nɡ dū xīn fǔ。xīnɡ fēn yì zhěn,dì jiē h?nɡ lú。豫章 故郡, 洪都...
  http://www.rupturefarms.com/9fb15ae2ad105cfea02faf4825ffbf40.html
 • 滕王阁序典故梳理 - 《滕王阁序》之典故梳理 王勃的《滕王阁序》是一篇典范的骈体文,文章引用典故达三十多处, 经梳理归类如下: 一、出自神话传说的典故。 1、...
  http://www.rupturefarms.com/885ed0ff14242ca6b8ffe460444360f6.html
 • 滕王阁诗赏析 - 滕王阁诗赏析 高高的滕王阁靠着江边, 佩玉、 鸾铃鸣响的豪华歌舞已经停止了。 早上,画栋飞上了南浦的云;黄昏,珠帘卷入了西山的雨。闲云的影 子...
  http://www.rupturefarms.com/aa667959be8d56e2aaf15cf7a1b62698.html
 • http://www.rupturefarms.com/422bc88718ef26e0ce5dea4fbd54a337.html
 • 《滕王阁序》文言文知识整理 - 《滕王阁序》文言文知识整理 一、通假字 1.青雀黄龙之轴 轴:同“舳”,船尾架舵的地方,这里代指船。 二、古今异义 1.千里...
  http://www.rupturefarms.com/871f024a81c6c7ce53340fcd996f3d4d.html
 • http://www.rupturefarms.com/d13c9ef70720b9f8321e44b92fd96e6a.html
 • http://www.rupturefarms.com/3c1bc22ca42af7f731f7951bddd8f4ba.html
 • 历代滕王阁诗 - 滕王阁 唐 王勃 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。 阁中帝子今何在?槛...
  http://www.rupturefarms.com/95915a28dc41b9de59f9ada3d2da19d8.html
 • 《滕王阁序》知识点归纳 - 《滕王阁序》知识归纳 每课记一记 1、注意下列字的读音。 瓯(ōu) 翼轸 越(zhěn) 睇眄 (miǎn)捧袂(m?i)台隍(huáng) 舸(...
  http://www.rupturefarms.com/df23614d62ebe2a3d16f97d86c6fab87.html
 • http://www.rupturefarms.com/5318b23c8dfc00ad9830f6f72610bc95.html
hi